Področja dela

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

Civilno pravo

Stvarno pravo, nepremičnine

 • varstvo lastninske pravice ter posesti na nepremičninah in premičninah,
 • svetovanje glede drugih stvarnih pravic (npr. služnosti, zastavnih pravic, stavbne pravice),
 • svetovanje glede razmerij med solastniki, etažnimi lastniki,
 • svetovanje v zvezi z leasing pogodbami,
 • preverjanje stanja v zemljiški knjigi ter katastru in izvajanje skrbnih pravnih pregledov nepremičnin.

Obligacijsko pravo

 • sestavljanje pogodb (kupoprodajnih, darilnih, menjalnih, najemnih in drugih),
 • uveljavljanje odškodnin zoper povzročitelje škod za gmotno in negmotno škodo (prometne nesreče, delovne nesreče, športne nesreče ipd.),
 • uveljavljanje zahtevkov iz naslova stvarnih/pravnih napak (pri podjemni, gradbeni, prodajni pogodbi),
 • svetovanje pri sklepanju zavarovalnih polic,
 • zastopanje v postopkih zoper zavarovalnice.

Dedno pravo

 • svetovanje in zastopanje na področju dedovanja (zakonito, oporočno dedovanje),
 • svetovanje pri prenosu premoženja na potomce (dednopravne pogodbe: pogodba o preužitku, pogodba o dosmrtnem preživljanju, izročilna pogodba, darilna pogodba),
 • svetovanje pri sestavi (in spreminjanju, preklicu) oporok ter njihovi hrambi,
 • zastopanje v zapuščinskih postopkih pred sodišči.

Družinsko pravo

 • urejanje razmerij med zakonci in zunajzakonskimi partnerji (tudi priprava t.i. predporočnih pogodb- pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema),
 • svetovanje in zastopanje glede razveze zakonske zveze in prenehanja zunajzakonske skupnosti (sporazumno, preko sodišča),
 • svetovanje in zastopanje glede vprašanj skrbi za otroke po razvezi (varstvo in vzgoja, preživnina, stiki),
 • svetovanje in zastopanje v postopkih za postavitev pod skrbništvo,
 • svetovanje in zastopanje v postopkih delitve skupnega premoženja.

Stanovanjsko pravo

 • urejanje razmerij v večstanovanjskih objektih,
 • urejanje razmerij med etažnimi lastniki in upravniki,
 • urejanje najemnih razmerij (profitnih, neprofitnih).

Zemljiškoknjižni postopki

Nepravdni postopki

Izterjava dolgov, izvršilni postopki, postopki za zavarovanje (začasne in predhodne odredbe)

 • pregled baz podatkov o plačilni sposobnosti dolžnikov in priprava poročil,
 • postopki opominjanja dolžnikov pred začetkom sodnega postopka,
 • zastopanje v izvršilnih in drugih sodnih postopkih za zagotovitev poplačila dolga.
05 63 09 222