Področja dela

Delujemo na vseh klasičnih pravnih področjih

Delovno pravo in pravo socialne varnosti

  • Urejanje razmerij med delavci in delodajalci (na individualni in na kolektivni ravni- zastopamo tako delavce kot delodajalce),
  • Priprava sistemizacij delovnih mest ter pravilnikov in drugih internih aktov delodajalcev,
  • Priprava pogodb o zaposlitvi (tudi s poslovodnimi osebami),
  • Zastopanje v disciplinskih postopkih in postopkih za odpoved pogodbe o zaposlitvi,
  • Zastopanje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih,
  • Zastopanje delodajalcev pred inšpekcijskimi organi (Inšpektorat za delo),
  • Zastopanje in svetovanje v zvezi s problematiko trpinčenja na delovnem mestu (mobing),
  • Zastopanje in svetovanje na področju varnosti in zdravja pri delu,
  • Zastopanje in svetovanje pri uveljavljanju pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja,
  • zastopanje pred ZPIZ, ZZZS in pritožbenimi organi ter pred delovnimi in socialnimi sodišči.
05 63 09 222